501 648 932 Plac Kościuszki 5/101, 41-200 Sosnowiec
KIM JESTEŚMY?

Fundacja Restytucja powstała w 2010r. jako organizacja non-profit, której głównym celem jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz zmian w prawie zmierzających do pełnego dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej oraz realizacja postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności.

Obecnie głównymi dziedzinami naszej działalności, zgodnie ze statutem są:

  • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako narzędzia prewencji i resocjalizacji,
  • pomoc organizacyjna i finansowa programów resocjalizacyjnych realizowanych w jednostkach penitencjarnych,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • przeciwdziałanie zjawisku bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów,
  • działania na rzecz ochrony zwierząt,
  • wspomaganie innych działań określonych w art. 4 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Siedziba Fundacji znajduje się w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Plac Kościuszki 5/101.

NASZE PROJEKTY